скачать рефераты
  RSS    

Меню

Быстрый поиск

скачать рефераты

скачать рефератыРеферат: Вплив малих доз радiацii

обмiн проходить повiльно, тому наслiдки пошкоджень можуть  прояви-

тися на рiвнi цiлого органiзму вiдносно пiзно. В кiнцевому резуль-

татi цi пошкоджуючi ефекти радiацii на ЕК тимусу повиннi вiдобра-

зитися на вмiстi в стромi тимусу епiтелiальних клiтин, iх функцiо-

нальнiй активностi, ефективностi процесу  розвитку  Т-лiмфоцитiв.

Очевидно, наслiдками саме таких змiн с заресстрованi прояви Т-клi-

тинного iмунодефiциту у осiб, що зазнали впливу факторiв аварii на

ЧАЕС через 5 рокiв пiсля iх дii.

     Взагалi, дослiдження Бiлякова показали,що ефект радiацii про-

являсться в посиленнi подiлу Т-клiтин, якi без опромiнення перехо-

дять в стан спокою, тобто  стають  бiльш  зрiлими, функцiонуючими

клiтинами [


     1.5 ДIЯ IОНIЗУЮЧОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ НА ОРГАНIЗМ ЛЮДИНИ.

     Р.В.Петров зi спiвавт. (1994) вiдмiчають, що для iмунноi сис-

теми характерна висока мобiльнiсть, пов'язана з тим, що всi ii го-

ловнi компоненти практично завжди знаходяться в активованому (робо-

чому) станi i певний рiвень активацii, мабуть, с нормальним станом

iмунноi системи. Пiд впливом антигенних  та  неантигенних  проявiв

(якими може виступати iонiзуюча радiацiя), що безперервно  поступа-

ють у внутрiшнс середовище органiзму, iмунна система постiйно  змi-

нюс свiй облiк, рiвнi своiх складових частин (Т-хелперiв, Т-супре-

сорiв,  Т-контрсупресорiв i т.д.). При виникненнi реакцii  на  зов-

нiшнiй вплив iмунна система  буде "збурена" до  того часу, доки не

перейде в новий рiвноважний стан. Цей стан зберiгасться до того ча-

су,доки iнший стимул не поступить зовнi або не виникне в органiзмi.

Якщо антигеннi стимули проникають в органiзм неперервно, очевидно,

iмунна система безперервно буде змiнюватися i знаходитися в  русi.

У  свiтлi концепцii iмунологiчних мобiлiв по новому виникас питан-

ня про  нормативнi  параметри  iмунноi  системи. Наприклад, пiдви-

щення рiвня клiтин-хелперiв ще нiчого не означас, коли не вистачас

макрофагiв. Навпаки, мале число помiчникiв може бути iдеальним,ко-

ли немас супресорiв [   ]

     Першi ж дослiдження стану iмуноi системи у людей, що приймали

участь у лiквiдацii наслiдкiв аварii на ЧАЕС продемонстрували пору-

шення в клiтиннiй ланцi iмунiтету. Вмiст  Т-загальних  лiмфоцитiв

був знижений, Т-активних - пiдвищений. Зниження кiлькостi Т-лiмфо-

цитiв спостерiгалося у 57% обстежених, пiдвищення числа Т-активних

 - у 75% обстежених.Враховуючи вiдмiнностi в дозi опромiнення осiб,

що працювали в 1986 i 1987 рр., було проаналiзовано матерiал у за-

лежностi вiд часу перебування в Чорнобилi. Любченко П.Н. зi  спiв-

авторами (1990) встановили, що кiлькiсть Т-клiтин у тих,хто працю-

вав у Чорнобилi в 1986 i 1987 рр., iстотно не вiдрiзнялася i була

достовiрно нижчою, нiж у контролi. Кiлькiсть Т-клiтин, що активно

утворювали розетки, у осiб, що працювали в 1987 роцi, була досто-

вiрно нижчою, нiж у тих, що працювали в 1986 роцi, але перевищува-

ла рiвень в контрольнiй групi [   ] Любченко вiдзначас, що хоча iс-

нус думка про швидке вiдновлення складу лiмфоцитiв  вже  до  кiнця

другого мiсяця, с докази повiльного вiдновлення кiлькостi саме  Т-

лiмфоцитiв. Його послiдуючi  дослiдження  показали, що у осiб, якi

приймали участь у лiквiдацii наслiдкiв аварii на ЧАЕС i якi працю-

вали в Чорнобилi в 1986 роцi, навiть  через 5-5,5 рр. вiдмiчалися

нерiзко вираженi, але стiйкi порушення клiтинного iмунiтету.Причо-

му сильнiше страждас субпопуляцiя CD4+ -хелперiв, формування яких

залежить вiд тимусу, нiж CD8+ -супресорiв [   ]

     В.С.Смiрнов зi спiвавт. (1990) проводили дослiдження населен-

ня, яке зазнало впливу факторiв аварii на ЧАЕС через 2 роки  пiсля

катастрофи. У потерпiлих було виявлено iстотне пiдвищення  вiднос-

ного та абсолютного числа Т5+ -лiмфоцитiв, в основному за  рахунок

Т8+ -субпопуляцiй. Але достовiрне зниження вiдносного  вмiсту  Ea-

РОК i пригнiчення лiмфокiноутворюючоi активностi Т-лiмфоцитiв свiд-

чить про те, що функцiональна активнicть Т3+ -лiмфоцитiв була  си-

льно пригнiчена. Можливо, певну роль в  депресii  iмунних  реакцiй

вiдiгравали активованi Т-супресори. Таким чином, дослiдження стану

iмунiтету у людей, що зазнали впливу радiацii в  дозах  0,2-0,5 Гр

пiд час аврii на ЧАЕС показали, що iмунологiчнi порушення, якi ви-

никли при цьому, можуть зберiгатися протягом 2 рокiв пiсля опромi-

нення. Було зроблено припущення, що нестабiльнiсть iмунного стату-

су зумовлена порушеннями генетичного апарату клiтини, що  проявля-

ються в конформацiйних змiнах ссДНК. Глибина зниження функцiональ-

ноi активностi i змiн спiввiдношення субпопуляцiй лiмфоцитiв  зна-

ходиться у прямiй залежностi вiд ступеня деспiралiзацii ссДНК (ра-

дiацiйно обумовлена деспiралiзацiя ДНК лiмфоцитiв супроводжусться

пригнiченням, а пiдвищена суперспiралiзацiя - нормалiзацiсю  бiль-

шостi реакцiй iмунноi системи) [   ]

     Змiни у станi Т-клiтинного iмунiтету були виявленi не лише у

лiквiдаторiв аварii на ЧАЕС, але й у мешканцiв радiацiйно  забруд-

нених районiв. Так, О.Ф.Мельников зi спiавт. (1993) дослiлили стан

iмунноi системи у мiстi Кисвi за  першi  4 роки  пiсля катастрофи.

Проведенi дослiдження засвiдчили, що протягом першого року  пiсля

аварii найбiльш вираженi змiни визначалися з боку НЦК (натуральних

цитотоксичних клiтин) та К-кiллерiв, якi вiдiграють важливу роль у

реалiзацii протипухлинного та противiрусного iмунiтету. Функцiона-

льна активнiсть цих клiтин була рiзко знижена. Значно менш вираже-

ний характер мали змiни з боку Т-лiмфоцитiв периферичноi кровi об-

стежених, котрi проявилися в основному тенденцiсю до зниження  за-

гального вмiсту Т-клiтин (CD3+) та вiдносного  числа  Т-ефекторiв

(CD4+ -хелперiв), що призвело до загального зниження у них iндексу

iмунореактивностi (CD4+/CD8+).

     Виявлене в 1987 роцi значне зниження цитолiтичноi  активностi

НЦК продовжувало збiльшуватися в 1988 та 1989 рр., у 1990 роцi рi-

вень цитолiтичноi активностi К-кiллерiв периферичноi кровi  обсте-

жених значною мiрою вiдновився, тодi як  функцiональна  активнiсть

НЦК зростала набагато повiльнiше, досягаючи в середньому 9,4%, що

iстотно нижче контрольних значень. Триваюче пiдвищення рiвня акти-

вностi К-клiтин у 1991 роцi, мабуть, можна розглядати як часткову

компенсацiю цитотоксичноi функцii, що  певною мiрою не  реалiзува-

лася НЦК, функцiональна активнiсть яких мало змiнилася порiвняно з

1990 роком. Вмiст лiмфоцитiв периферичноi кровi до 1990 р. набли-

зився до контрольного значення [   ]

     У випадку жителiв мiста Кисва можна говорити про вплив малих

доз радiацii.

     Взагалi, згiдно iснуючих уявлень, малими вважаються дози iо-

нiзуючого опромiнення, що переважають  природний  радiацiйний фон

(ПРФ) бiльше, нiж у 10 разiв. Вiдносно людини, така доза  складас

0,04-0,05 Гр при тривалому опромiненнi. НКДАР ООН рекомендус вва-

жати малими дози, що перевищують ПРФ у 10-100  разiв.  Результати

дослiджень впливу низьких рiвнiв iонiзуючого випромiнення на здо-

ров'я людей дозволяс визначити бiологiчну ефективнiсть всiх  форм

променевоi дii, починаючи з рiвнiв ПРФ. При оцiнцi малих доз опро-

мiнення МКРЗ при ООН виходить iз того, що будь-яка доза, вiдмiнна

вiд нуля, с канцерогенною та генетично небезпечною.

     Як уже вiдмiчалося, одним iз наслiдкiв аварii на ЧАЕС с три-

вале опромiнення населення малими дозами радiацii за рахунок про-

никнення в органiзм радiоактивних речовин, що забруднюють продук-

ти харчування. При цьому характерний повiльний розвиток патологi-

чних процесiв [   ]

    Дослiдження, проведенi на пацюках i мишах, показали, що три-

вале введення малих доз окису тритiю (180 дiб) приводить до стiй-

кого спустошення стволового кровотворного пула, яке зберiгасться

до кiнця життя. Незворотне скорочення кiлькостi полiпотентних по-

передникiв Т-клiтин вiдмiчалося i пiсля тривалого зовнiшнього  -

-опромiнення. Спостерiгалися  значнi  порушення  Т-лiмфопоезу, не

вiдновлювалися популяцii зрiлих, функцiонально-активних  лiмфоци-

тiв. Iмунодефiцитний стан формувався в результатi стiйкоi гiпопла-

зii лiмфоiдноi тканини. Причому гiпоплазiя тимусу та  лiмфатичних

вiддiлiв виражена сильнiше, нiж у  селезiнцi  i  кiстковому  моз-

ку [


           2. МАТЕРIАЛИ I МЕТОДИ ДОСЛIДЖЕННЯ.

    2.1  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ГРУП.

    Обстеження проводилися на практично здорових волонтерах,

що навчаються в Черкаському державному унiверситетi  на  фа-

культетах фiзвиховання та природничому факультетi.

    Показники клiтинного iмунiтету у практично здорових  во-

лонтерiв студентiв факультету фiзичного виховання та студен-

тiв   природничого  факультету  розглядалися  як  контрольнi

дослiдження. Для проведення iмунологiчних обстежень на  кож-

ного волонтера заповнюсться карта iндивiдуального  обстежен-

ня, розроблена в Республiканському центрi iмунологiчних дос-

лiджень.

    В контрольну групу  вiдбиралися  волонтери-чоловiки,  що

вiдповiдали слiдуючим критерiям:

-вiсутнiсть професiйних шкiдливостей;

-вiдсутнiсть побутових шкiдливостей (контакт з нiтрофарбами,

гербiцидами, пестицидами);

-вiдсутнiсть  перенесених  iнфекцiйних  захворювань,  травм,

опiкiв;

-вiдсутнiсть в анемнезi: хiмiкотерапii (цитостатиками,  гор-

мональними препаратами, iмунодепресантами i  iмуностимулято-

рами) та променевоi терапii;

-iмунологiчно не обтяжений сiмейний анемнез;

-вiдсутнiсть клiнiчних ознак iмунологiчноi недостачi;

-вiдсутнiсть хронiчних захворювань.

     Карта iндивiдуального iмунологiчного обстеження  запов-

нювалась в двух екземплярах: один направлявся в Республiкан-

ський центр iмунологii, другий залишався на  кафедрi  фiзiо-

логii iз подальшим занотуванням на комп'ютерi IВМ РС/ХТ  286

в iмунологiчнiй лабораторii.

     До дослiдних груп належали студенти факультету фiзично-

го виховання та студенти природничого факультету, котрi заз-

нали дii малих доз iонiзуючоi радiацii, проживаючи у зонiпо-

ситленого радiацiйного контролю (4-та зона).

     До  проведення  iмунологiчного  обстеження  на  пiддос-

лiдних заповнювалися  карти  iндивiдуального  iмунологiчного

обстеження.

     Для проведення дослiдiв по змiнi показникiв  клiтинного

iмунiтету в периферичнiй кровi обстеженню пiдлягали слiдуючi

групи:

1-ша група - практично здоровi волонтери, що  навчаються  на

             4-му курсi факультету фiзвиховання ЧДУ;

2-га група - практично здоровi  волонтери,  щонавчаються  на

             4-му курсi природничого факультету ЧДУ;

3-тя група - особи,  що   проживають  в   зонi    посиленого

             радiацiйного контролю  та  навчаються  на  4-му

             курсi факультету фiзвиховання ЧДУ;

4-та  група - особи,  що  проживають  в   зонi    посиленого

             радiацiйного контролю  та  навчаються  на  4-му

             курсi природничого факультету ЧДУ;


     2.2  МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ СУБПОПУЛЯЦIЙ Т-ЛIМФОЦИТIВ

          У ВЕНОЗНIЙ КРОВI З ВИКОРИСТАННЯМ МОНОКЛОНАЛЬНИХ

          СИВОРОТОК

     Специфiчнi антитiла зв'язуються з мембранними антигена-

ми живих клiтин, що знаходяться у суспензii.  Щоб  запобiгти

келiнгу i iндингу (злущуванню) антигенiв пiсля  взасмодii  з

антитiлами, до суспензii клiтин добавляють 0.2%-й азид  нат-

рiю. У  прямих  методах  IФА  використовують  специфiчнi  до

клiтинних антигенiв антитiла,  коньюгуючi  з  флуорисцентною

мiткою. А маркування клiтин проводять як одноетапну реакцiю.

     У непрямих методах IФА в якостi антитiл  використовують

не мiченi антитiла до клiтинних антигенiв, а в  якостi  дру-

гих - мiченi флуорохромом антитiла до iмуноглобулiнiв.  Мар-

кування клiтин проводять у два етапи.

     Другi антитiла служать для виявлення зв'язаних з клiти-

ною перших антитiл.

     Непрямi методи, як правило, чутливiшi прямих.

1. Венозну кров (7 мл) з антикоагулянтом (9.8%  цитрат  нат-

   рiю 0.5 мл, або 25 од/мл гепарина) розбавлясмо  фосфатним

   буфером у спiввiдношеннi 1:1.

   Склад фосфатного буферу:

                           КН РО   1,15 г.

                           Na HPO  0,2  г.

                           КСl     0,2  г.

                           NaCl    8    г.

    на 1мл. дистильованоi води

     До фосфатного буферу додасмо 2 г. сироватки  альбумiнiв

     кролика.

2.   На свiжоприготовлений одноступеневий фiкол-верографiно-

     вий градiснт (2 мл.) нашаровусмо за допомогою пiпетки з

     грушею розбавлену ФБ (фосфатним буфером) кров у центри-

     фужнiй пробiрцi.

     Методика виготовлення фiкол-верографiна.

     24,4 г. фiколу-400 розчиняють  у  теплiй  дистильованiй

     водi. Змiшують з 49,9 мл. 70% розчину верографiну.  До-

     водять об'см до 340 мл. Температура зберiгання  розчину

     +8 С.

3.   Пробiрки  з  градiснтом  кровi  центрифугусмо  протягом

     20-25 хв.

4.   Вiдбирасмо  пiпеткою  з  грушею  середнiй  опалесцуючий

     шар,що мiстить лiмфоцити у окремi пробiрки.

5.   Вiдмивасмо популяцiю лiмфоциту вiд  залишкiв  градiснта

     фосфатним буфером двiчi, за  допомогою  центрифугування

     протягом 10 хв. Декантусмо. Вiдмивку повторюсмо 2 рази.

6.   Доводимо концентрацiю мононуклеарних клiтин за  допомо-

     гою розведення ФБ до рiвня 1-5 х 10 кл./мл.

     Контроль концентраццii проводимо вкамерi Горясва (в  од-

     ному великому квадратi повинно мiститись  20  лiмфатич-

     них клiтин).

7.   До 50 мкл одержаних клiтин добавлясмо мiкропiпеткою  по

     5  мкл. антисироватки  LT3 - для  визначення  кiлькостi

     зрiлих Т-клiтин у  венознiй  кровi  (CD3),  LT1  -  для

     зрiлих i майже зрiлих Т-лiмфоцитiв  (CD5),  LT4  -  для

     визначення  Т-хелперiв  (CD4),  LT8  -  для  визначення

     Т-супресорiв (CD8).

8.   Iнкубусмо сумiш лiмфоцитiв з  антисиворотками  протягом

     20-25 хв при кiмнатнiй температурi.

9.   Вiдмивасмо мононуклеари вiд залишкiв не  зв'язаноi  АС.

     Для цього у кожну пробiрку доливасмо по 2 мл ФБ з  кро-

     лячим альбумiном (2.5%)  i  центрифугусмо  протягом 10

     хв. Вiдмивку повторюсмо двiчi. 10. До 50 мкл  отриманоi

     сумiшi добавляемо по 5 мкл ФIТЦ.  Iнкубусмо  20-25  хв.

11.  Проводимо вiдмивку вiд флуоресцуючих  антитiл  мононук-

     леари. Вiдмивку проводимо аналогiчно вiдмивцi вiд анти-

     сивороток тричi. 12. Мононуклеари за допомогою  пiпетки

     наносимо на предметне скельце. 13. Скельця помiщасмо на

     пiдставки у чашки Петрi з розчином формалiну i  фiксус-

     мо препарат у його парах на протязi 10 хв. 14. Зафiксо-

     ваний  препарат  пiдсушують  при  кiмнатнiй  темпера  -

     турi.Готовi препарати зберiгаються у холодильнiй камерi

     протягом 3-х дiб.  15.  Аналiз  препаратiв.  Пiдрахунок

     проводиться шляхом перерахунку %  флуоресцуючих  клiтин

     на 100 клiтин проглянутих у препаратi. Мiкроскопують за

     допомогою  мiкроскопу  з    люмiнiсцентною    насадкою,

     окуляр-7, об'сктив-90. У якостi  iмерсii  використовус-

     ться  водний розчин глiцерину.

     2.3. МЕТОДИКА ПIДРАХУНКУ ЧИСЛА ЛЕЙКОЦИТIВ В КРОВI

     1.   Палець протерти ватою змоченою 70% розчином спитту.

     2.   Одноразовим  стерильним  скарифiкатором  проколоти

          палець.

     3.   Першу краплю кровi зтерти ватою змоченою спиртом.

     4.   Декiлька крапель кровi з пальця витиснути на пред-

          метне скло.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Новости

Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

  скачать рефераты              скачать рефераты

Новости

скачать рефераты

© 2010.